Topbillede til fanebladet borger

Byggeri med dispensation

Hvis dit byggearbejde kræver dispensation, må du ikke begynde byggeriet, før dispensationen er givet. Det vil blandt andet sige, at den almindelige frist for anmeldelsessager på to uger bortfalder, hvis sagen kræver dispensation.

En dispensation er en særlig undtagelse

En dispensation er altid en særlig form for undtagelse. Vi skal nøje vurdere din grund til at søge om dispensation, vi skal tage eventuelle bemærkninger fra naboer i betragtning, vi skal have en særlig grund til at give en dispensation eller et afslag, og der skal være særlige forhold på netop din ejendom, der kan berettige os til at tilsidesætte de gældende bestemmelser. 
Det er Planudvalget, der træffer afgørelser om dispensation fra Planloven og/eller Byggeloven. Planudvalget har dog bemyndiget Forvaltningen til at træffe afgørelser inden for en del af lovgivningens emneområder.

Øget sagsbehandlingstid

Byggeansøgninger med dispensation har længere sagsbehandlingstid end sager uden dispensation. Dette skyldes blandt andet, at sagen almindeligvis skal sendes i partshøring eller til naboorientering, inden vi kan træffe en afgørelse. Høringsfristen ved naboorientering er to uger. I sommerferieperioden forlænger vi ofte fristen til 4 uger. Du får besked fra os, når din sag er sendt til naboorientering eller til partshøring. Vi gør opmærksom på, at vi opkræver et gebyr for naboorientering i visse typer af sager.
Hvis din ansøgning skal til behandling i Planudvalget, kan der gå yderligere tid, dels til at udarbejde dagsorden og dels til ventetid til næste udvalgsmøde.

Gyldighed

Dispensationer efter Planloven bortfalder efter 3 år, hvis de ikke er udnyttet.
Dispensationer efter Byggeloven bortfalder efter 2 år, hvis der ikke inden da er udstedt tilladelse. Hvis byggeriet alligevel ikke bliver opført, bortfalder dispensationerne sammen med byggetilladelsen.
Sidst opdateret 03. september 2014

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen