Redskaber til bedre borgerinddragelse

En lang række redskaber kan understøtte inddragelsen af borgerne i udviklingen af Furesø Kommune. I furesømodellen for borgerinddragelse fremhæves tre af disse som hovedelementer. Det betyder ikke, at andre redskaber ikke tages i brug, men der er særlig vægt på at udvikle og understøtte brugen af borgermøder/workshop, digitale inddragelsesformer samt rådgivende arbejdsudvalg (§17.4).

Borgermøder / workshops

Anvendelsen af borgermøder i konkrete sager er ikke noget særsyn i Furesø Kommune i dag. Med furesømodellen for borgerinddragelse er der imidlertid tale om, at metoderne og formerne for borgermøder videreudvikles. I nogle tilfælde passer det bedst i forhold til målgruppe og emne, at afholde et traditionelt borgermøde med oplæg og plenumdrøftelse mens det i andre sammenhænge er en egentlig workshop, hvor borgerne er mere engagerede i processen.

Der kan også tages hensyn til, om borgermødet/workshoppen bedst afholdes på et offentligt sted, eller om det for at tiltrække bestemte målgrupper af borgere afholdes i sammenhæng med den hverdag, som de har.

Digital inddragelse: Konkret input i aktuelle sager

Der er flere måder at inddrage borgerne digitalt. I mange kommuner har borgerpaneler vundet indpas, hvor tilmeldte borgere kan give deres input til aktuelle emner og spørgsmål. De sociale medier kan også benyttes i forskellige sammenhænge for få input fra borgerne til konkrete spørgsmål.

I furesømodellen for borgerinddragelse er digital inddragelse en af metoderne til at nå ud til flere borgere end blot de borgere, der normalt møder op til borgermøder. Svarene skal give fingerpeg i forhold til konkrete sager. Nogle gange er det et hurtigt spørgsmål på de sociale medier andre gange fremsendes specifikke spørgsmål til interesserede borgere via email. Det er vigtigt, at svarenes repræsentativitet i den forbindelse tages med i de videre overvejelser.

Et fagudvalg kan (fx i forbindelse med en første behandling – se under 2. politisk arbejdsform) bede forvaltningen gennemføre en kort digital borgerinddragelse inden en sag skal behandles endeligt. Forvaltningen kan også selv tage initiativ til at gennemføre en digital borgerinddragelse.

Rådgivende arbejdsudvalg til byråd og fagudvalg

Et rådgivende arbejdsudvalg er et udvalg, der består af byrådspolitikere og borgere, og har til opgave at udvikle konkrete og realiserbare løsninger på udfordringer, som byrådet identificerer. Udvalget kan ikke træffe beslutninger på kommunens vegne, men udelukkende fungere rådgivende i forhold til byråd og fagudvalg.

Arbejdsudvalget nedsættes af byrådet på baggrund af et kommissorium, der forinden har været behandlet af de(t) fagudvalg, som udvalget nedsættes under. Kommissoriet beskriver hvilke kompetencer, som de deltagende borgere skal udvælges på baggrund af, ligesom det slår fast, hvilke fagudvalg som skal være repræsenteret af en eller flere byrådspolitikere. I visse tilfælde kan det af hensyn til det efterfølgende arbejde med implementering af udvalgets anbefalinger være givtigt, at interessenter indgår som medlemmer af udvalget. Alternativt skal de inddrages på anden vis i udvalgets arbejde, så de også får ejerskab for de endelige anbefalinger.

Kommissoriet beskriver desuden tydeligt og præcist hvilken leverance byrådet ønsker fra arbejdsudvalget, ligesom hvilke præmisser leverancen skal bygge på.

Et rådgivende arbejdsudvalg nedsættes som et § 17, stk. 4 udvalg under styrelsesloven, hvilket betyder, at det nedsættes på baggrund af den d’hondtske metode.

De rådgivende arbejdsudvalg ledes af en formand, som samtidig skal være medlem af byrådet. Udvalgsmøderne faciliteres af forvaltningen, der i samarbejde med den nedsatte udvalgsformand planlægger og forbereder møderne. Forvaltningen stiller ligeledes med ressourcer i form af faglig viden vedrørende det pågældende emne.

Forløbet for et rådgivende arbejdsudvalg kan variere alt efter emne og det produkt, der ønskes. Det afgørende for længden og kompleksiteten i et givent forløb er, hvor hurtigt der kan etableres et fælles vidensmæssigt udgangspunkt for de deltagende politikere og borgere. Hvis der allerede er tilvejebragt fakta og fælles forståelse inden for et givent emne, vil en proces kunne komprimeres i højere grad, end hvis der skal bruges tid og ressourcer på at tilvejebringe dette. Det er således ikke alle rådgivende arbejdsudvalg, der vil kræve et længerevarende udviklingsforløb. Nogle vil med fordel kunne holdes korte og kompakte med hurtig afrapportering til fagudvalg og byråd. Andre rådgivende arbejdsudvalg skal bruge længere tid på at få den samlede viden og inddragelse af fx interessenter i spil.

Byråd og forvaltning afsætter tid og ressourcer til at drive de rådgivende arbejdsudvalg. I den forbindelse er det dog vigtigt, at det bliver tænkt sammen med det samlede tids- og ressourceforbrug som bliver lagt i byråd og forvaltning.


Sidst opdateret 27. oktober 2017

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)