Fremtidig brug af Kollekollevej 31-39

Mange Værløseborgere lægger hver morgen og eftermiddag vejen forbi Kollekollevej 31-39. Området står i dag tomt men har i en årrække været benyttet til blandt andet spejderhytter og enfamilieshuse med kommunale funktioner. Området ligger 200 meter fra Værløse Station mellem togbanen og Kollekollevej, og derfor har byrådet fundet grunden bedst egnet til et kontorbyggeri - eventuelt med boliger på øverste etage.

I kommuneplanen er området udlagt til centerformål i form af blandt andet kontorer og byggeri i op til tre etager. Med lokalplan 132 vil byrådet udnytte kommuneplanens mulighed for en bymæssig anvendelse af arealet, der ligger tæt op ad stationen.

Efter lokalplanen skal et kommende byggeri - ved at det adskiller sig fra det omkringliggende boligkvarter - bidrage til at signalere starten på byens centrum. Lokalplanen bestemmer, at byggeriet placeres relativt tæt ved Kollekollevej og parallelt med denne. Byggeriet skal dermed visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej. Der vil blive foretaget ændringer på Kollekollevej, der sikrer en smidig trafikafvikling til grunden og, at farten holdes på de bymæssige fartgrænser. Der vil samtidig blive foretaget undersøgelser omkring en supplerende vejtilslutning til Stiager.

Ved høringen af lokalplanen er der kommet opfordringer til, at kommunen ved lokalplanen sikrer et arkitektonisk spændende udtryk for et nyt byggeri, ligesom det skal fremstå med et mindre bombastisk udtryk end traditionelle kontorbyggerier. Der skal være variationer i højden, og facaden skal udformes med bygningsspring og/eller tilbagerykkede partier. Den maksimale højde er samtidig blevet begrænset til maksimalt 11,5 meter på 70 % af bygningen og maksimalt 8,5 meter på de øvrige 30 %.

Det er et krav til bygherren, at den nye ejendom lever op til kommunens Arkitektur- og Byrumsstrategi, ligesom kommunens nyvedtagne bæredygtighedskrav skal følges. Idet det arkitektoniske udtryk er vigtigt, skal interesserede, for at komme i betragtning med et bud, vedlægge et skitseprojekt, der visualiserer et fremtidigt byggeri.

Tidsplan

  • 29. marts 2017: Byrådet vedtager at sende forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring
  • 31. marts: Naboorientering og orientering til høringsparter
  • 28. maj 2017: Høringsfrist
  • Sommer 2017: Politisk behandling af høringssvar 
  • 7. september 2017: Endelig vedtagelse af Lokalplan 132
  • 11. september: Området udbydes til salg
  • 20 oktober 2017: Frist for tilbud på køb af grunden
  • November 20017: Valg af budgiver
  • Februar 2018: Endelig aftale indgået med køber
  • 2018 - 2019 Byggeri og ibrugtagning
 

Lokalplanområdets afgrænsning, Kollekollevej

 


Sidst opdateret 27. februar 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen